Rewolucja na rynku taksacji lasów, czyli GRUPA4 z kolejną dotacją w woj. mazowieckim!

2019 r. zakończył się dla GRUPY4 jeszcze jednym, bardzo ważnym sukcesem – 23 grudnia Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę, na mocy której dotację otrzymał kolejny przygotowany przez Zespół GRUPY4 projekt.

„TAXMODELER - innowacyjne narzędzie do tworzenia dokumentacji urządzeniowej lasów prywatnych” – pod takim właśnie tytułem widnieje na liście projektów wybranych do dofinasowania w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt, który GRUPA4 Fundusze Europejskie miała zaszczyt przygotować dla firmy TAXUS UL Sp. z o.o. oraz występującej w roli partnera w projekcie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

TAXUS UL to zespół 30 doświadczonych pracowników, realizujących projekty dla leśnictwa (plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu UPUL, opracowania fitosocjologiczne) oraz ochrony przyrody (plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody itp.). Podstawową działalnością TAXUS UL jest opracowywanie uproszczonych i pełnych planów urządzenia lasu na zlecenia podmiotów prywatnych i innych (Starostwa Powiatowe, Lasy Państwowe). Od wielu lat w ramach opracowywania ww. planów zespół TAXUS zajmuje się m.in. pomiarem drzew i drzewostanów, a także obliczaniem ich zasobności na stałych powierzchniach kontrolnych w Parkach Narodowych. Firma TAXUS UL przez 10 ostatnich lat wykonała plany dla około 102 Starostw, na łącznej powierzchni około 300 000,00 ha.  Średnia roczna wielkość powierzchni, dla której TAXUS wykonuje UPUL wynosi około 50 000,00 ha., co od kilku lat plasuje TAXUS UL jako niekwestionowanego lidera swojego sektora rynku.

„Bardzo wierzyliśmy w potrzebę zarówno realizowania, jak i samego dofinansowania projektu firmy TAXUS UL, ponieważ wyjątkowo trafnie wpisuje się on w założenia strategiczne Polityki ekologicznej państwa 2030” – podkreśla Dariusz Gawroński, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Z przyjętej przez Radę Ministrów w sierpniu 2019 r. Polityki jasno wynika, że działania strategiczne dotyczące lasów i leśnictwa obejmą nie tylko Lasy Państwowe, ale też sektor prywatny a to akurat obszar, w którym nasz klient jest niepodważalnym liderem” – dodaje.

Projekt spółki TAXUS UL dotyczy opracowania innowacyjnej technologii taksacji lasu, przede wszystkim w kierunku zwiększenia efektywności sporządzania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, ale również do wykreowania nowego rynku – zastępczego zarządzania prywatnymi powierzchniami leśnymi. Praktycznym rezultatem będzie opracowanie technologii do informatyzacji procesu taksacji leśnej, w zakresie: opisu lasu, oceny zdrowotności drzewostanów oraz gromadzenia i pobierania danych istotnych w procesie taksacji lasu z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. TAXUS uzyska innowacyjne narzędzie, powodujące obniżenie czasochłonności i przyspieszenie procesu przygotowania opisu oraz drastyczną redukcję udziału prac terenowych i obniżenie kosztów przygotowania opisu. Tym samym TAXMODELER otworzy zawód taksatora leśnego szerokiemu gronu kobiet i przyczyni się do zmniejszenia dyskryminacji w dziedzinie taksacji lasu.

„Przyznana firmie TAXUS UL dotacja jest dla naszego Zespołu niezwykle ważna z jeszcze jednego powodu – zdobywamy bowiem kolejny sektor rynku, w którym swoją działalność prowadzą nasi Klienci” – nadmienia Tomasz Berchiet, Członek Zarządu GRUPY4. „Dotacja dla firmy z sektora leśnego, z którym wcześniej nie mieliśmy w naszych projektach do czynienia, pokazuje, że doświadczenie, odpowiednie przygotowanie i wiedza Zespołu GRUPY4 pozwala nam zdobywać dla naszych Klientów dotacje niezależnie od tego, czy mamy już na koncie sukcesy w ich branży” – podsumowuje Tomasz Berchiet.

Wartość projektu firmy TAXUS UL to 4,3 mln PLN a wartość przyznanej dotacji - 3,4 mln PLN.

GRUPA4 Fundusze Europejskie Sp. z o.o. odnosi w województwie mazowieckim wiele sukcesów (polecamy wcześniejsze artykuły: http://grupa4.pl/aktualnosci/39-coz-tam-panie-na-mazowszu-grupa4-trzyma-sie-mocno, http://grupa4.pl/aktualnosci/22-skutecznosc-grupy4-w-woj-mazowieckim-ponownie-potwierdzona, http://grupa4.pl/aktualnosci/16-projekt-grupa4-z-najwyzsza-dotacja-w-konkursie). Przyznana pod koniec grudnia dotacja przedłuża serię pozyskanych dotacji w każdym z dotychczasowych konkursów, w których GRUPA4 Fundusze Europejskie przygotowywała dokumentację aplikacyjną dla swoich Klientów.

3 stycznia 2020 r.