Skuteczność GRUPY4 w woj. mazowieckim ponownie potwierdzona!

Na listę pozyskanych przez zespół GRUPY4 dotacji wpisują się dwa kolejne projekty naszych klientów, złożone w konkursie 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o zwiększeniu puli dofinansowania dla projektów złożonych w konkursie: 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w sierpniu 2017 r., dotację przyznano dwóm kolejnym projektom przygotowanym przez GRUPA4 Fundusze Europejskie Sp. z o.o.

Wsparcie w ramach konkursu mogło obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, maksymalnie do etapu pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Ponadto dotacją mógł zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej. W ramach projektu B+R dofinansowanie mogło być także przeznaczone na wynajem infrastruktury badawczej lub amortyzację infrastruktury badawczej beneficjenta, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R oraz uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne do skutecznej komercjalizacji technologii.

Dotację w wysokości prawie 3 mln PLN otrzymała firma Enovio Sp. z o.o. na realizację projektu: „Prace badawczo – rozwojowe firmy Enovio Sp. z o.o. dotyczące sfery Smart Cities, ukierunkowane na opracowanie koncepcji innowacyjnego kosza na śmieci, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej”. Enovio pozycjonując się na rynku jako dostawca innowacyjnych rozwiązań z segmentu Smart City, zidentyfikował lukę technologiczną w postaci braku dostępnych rozwiązań wpływających w sposób bezpośredni na poprawę bezpieczeństwa uczestników przestrzeni publicznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na dyskomfort uczestników przestrzeni publicznej (centrów miast, okolic stadionów, miejsc wydarzeń kulturalnych – czyli miejsc które gromadzą duże grupy ludzi) w ostatnim czasie jest duże zagrożenie terrorystyczne. Wnioskodawca w związku z tym zidentyfikował potrzebę dot. przeprowadzenia odpowiednich prac ukierunkowanych na pozyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania innowacyjnego antyterrorystycznego pojemnika na śmieci. Miejski antyterrorystyczny pojemnik na śmieci to wyposażenie miejskie służące magazynowaniu śmieci w zurbanizowanych terenach o cechach, które uniemożliwiają/bądź utrudniają wykorzystanie ich do celów terrorystycznych.

Tuż za projektem spółki Enovio, lecz z tą samą ilością punktów przyznanych podczas oceny, znalazł się projekt spółki Yield Riser Sp. z o.o. pt.: „Prace badawczo-rozwojowe w spółce Yield Riser nad wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych w innowacyjnym systemie do optymalizacji przychodów z reklam na witrynach w modelu RTB”, który może liczyć na wsparcie z funduszy europejskich w wysokości 1,8 mln PLN. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie platformy umożliwiającej znacznie dokładniejszą analizę emisji reklam w modelu RTB, która w związku z tym pozwoli na ustawienie bardziej szczegółowych reguł, czego skutkiem będzie zwiększenie przychodów dla partnerów firmy.

Oba ambitne projekty - choć bardzo od siebie różne - powstawały w atmosferze, której ani na chwilę nie przestawała towarzyszyć wiara w końcowy sukces, zarówno po stronie naszych klientów, jak i zespołów projektowych GRUPY4.

Opłacało się czekać. Spółkom Enovio Sp. z o.o. oraz Yield Riser Sp. z o.o. serdecznie gratulujemy!

26 września 2018 r.