Konkursy, których w III i IV kwartale 2022 r. przegapić nie można

Jeszcze przed wielkim otwarciem nowej unijnej perspektywy na lata 2021-2027 i uruchomieniem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przedsiębiorcy mają możliwość aplikacji o fundusze europejskie i krajowe w kilku cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem konkursach, które mają już status ogłoszonych. O dotację można ubiegać się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Jeszcze nigdy nie czekaliśmy tak długo na uruchomienie wieloletnich ram finansowych UE, nazywanych inaczej nową perspektywą UE a trzeba - i z dumą i z lekkim zawstydzeniem – przyznać, że najbardziej doświadczeni członkowie Zespołu GRUPY4 pamiętają oczekiwania na rozpoczęcie już trzech siedmioletnich perspektyw. Ta obecna – kiedy w końcu będzie - będzie czwartą…” - wspomina Jakub Woźniak, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie.

Na szczęście nie jest tak, że przedsiębiorcy i gotowi do współpracy z nimi doradcy czekają z założonymi rękami. Instytucje organizujące konkursy starają się swoją ofertą uzupełnić lukę, powstałą przez opóźnienia w uruchomieniu Programu FENG. Do wyboru jest już kilka ogłoszonych konkursów, w których można poszukiwać wsparcia dla innowacyjnych projektów:

 

  • HYDROSTRATEG - „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

 

Nabór wniosków: 18 od lipca 2022 r. do 31 października 2022 r. (do godziny 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI. Alokacja przewidziana na I konkurs to 200 mln zł.

Wnioskodawcą mogą być wyłącznie konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty przy czym, w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%). Dofinansowanie badań naukowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.

Zakres tematyczny:

Obszar tematyczny: Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność

Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

Obszar tematyczny: Woda w mieście

Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych;

 

  • NUTRITECH – „Żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”

 

Nabór wniosków: od 6 lipca 2022 do 30 września 2022 r.

Wnioskodawcą mogą być przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże) oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową). W przypadku konsorcjum muszą być spełnione następujące warunki: liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%, max 3 podmioty. Dofinansowanie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Alokacja przewidziana na I konkurs to 100 mln zł.

 

Zakres tematyczny:

T.1 Nutrigenomika i Biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne;

- wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.

-  rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych;

- produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T.2 Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi;

- innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych;

- zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych;

- rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych;

- nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

T.3 Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów;

- opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka;

- opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo;

- rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności;

- rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE;

- narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

 

  • GOSPOSTRATEG – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

 

Nabór wniosków: od 20 czerwca 2022 do 20 września 2022 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania to konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających (min. 3 podmioty, max 5 podmiotów). Dofinansowanie badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Alokacja przewidziana na I konkurs to 80 mln zł.

Zakres tematyczny:

T.1 Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- rozwój wiedzy i kompetencji - społeczeństwo uczące się (np. dynamiczne modelowanie zapotrzebowania na zawody/kwalifikacje, efektywne mechanizmy uczenia się przez całe życie);

- mechanizmy budowy innowacyjności i konkurencyjności (np. produktywne modele współpracy nauki i gospodarki, modele udostępniania rezultatów badań naukowych w gospodarce, mechanizmy zwiększania sprawności ekosystemów innowacji);

- nierówności społeczne a dynamika rozwoju gospodarczego (mechanizmy zrównoważonego rozwoju rynków, efektywne modele aktywizacji grup społecznych i/lub obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją);

- społeczeństwo innowacyjne (budowa społeczeństwa informacyjnego , zapewnienie bezpieczeństwa, szanse i zagrożenia wynikające z postępu technologicznego, perspektywy i bariery rozwoju obszarów wiejskich);

- rozwój kapitału społecznego (wzrost czynnego uczestnictwa w kulturze, instrumenty wsparcia grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem ukierunkowane na wzrost ich aktywności oraz zapewnienie spójności działań na rzecz integracji społecznej, poprawa dostępności usług społecznych i zdrowotnych).

T.2 Obszar pułapki braku równowagi.

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- umiędzynarodowienie gospodarki (mechanizmy zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw, zwiększenie rozpoznawalności marki "Polska" na rynkach międzynarodowych, identyfikacja i wspieranie nowych kierunków aktywności polskich firm);

- usieciowienie gospodarki (sieci współpracy i kooperacji, w tym klastry i współpraca regionalna, nowe modele działalności gospodarczej).

T.3 Obszar pułapki demograficznej

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- wyzwania dla polityki rodzinnej wynikające ze zmian demograficznych społeczeństwa (np. modele polityki prorodzinnej, rozwiązania wspierające wzrost demograficzny);

- rozwój technologiczny w przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym ze starzenia sie społeczeństwa (np. modele umożliwiające przewidywanie skutków, wykorzystanie szans i zapobieganie ryzykom wynikającym z rozwoju technologicznego, konsekwencje wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych, systemy stymulujące zmianę jakości życia w społeczeństwie informacyjnym);

- zmiany w organizacji systemu zabezpieczeń społecznych w związku ze zmianami w społeczeństwie (np. alternatywne systemy emerytalne, modele pozwalające na przewidywanie konsekwencji przemian demograficznych dla systemu zabezpieczeń społecznych);

- wyzwania dla polityki zdrowotnej wynikające ze zmian demograficznych społeczeństwa (np. nowoczesne formy opieki zdrowotnej, dostosowanie rodzaju usług świadczonych w ramach opieki zdrowotnej do zmieniających się potrzeb społecznych, standardy technologiczne warunkujące funkcjonowanie usług zdrowotnych, zwalczanie nierówności w dostępie do służby zdrowia);

- wyzwania dla polityki rynku pracy wynikające ze zmian demograficznych społeczeństwa (np. uwarunkowania aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych, zmiany struktury potrzeb w starzejącym się społeczeństwie, reguły zapewniające bezpieczne funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i państwa, możliwości kształtowania postaw proaktywnych na każdym etapie życie, efektywne mechanizmy walki z bezrobociem, w tym budowanie instrumentów poprawy międzysektorowej mobilności zasobów pracy;

- wyzwania dla polityki migracyjnej (np. polityka migracyjna jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, wykorzystanie potencjału polonijnych naukowców w podnoszeniu jakości polskiej nauki, zmiany w funkcjonowaniu miast i obszarów wiejskich w kontekście wyzwań migracyjnych).

T.4 Obszar pułapki słabości instytucji

Zagadnienia poruszane w ramach obszaru:

- charakter, kierunek i skala reform instytucjonalnych sprzyjających zwiększeniu efektywności instytucji publicznych i odpowiedzialnemu rozwojowi;

- proaktywne instytucje w kontekście najważniejszych wyzwań rozwojowych;

- standardy technologiczne niezbędne do efektywnego funkcjonowania rynków i obszarów polityk publicznych w warunkach cyfryzacji (np. wsparcie dla tworzenia nowoczesnej sieci cyfrowej, wykorzystanie analizy big data we wsparciu efektywnego funkcjonowania rynków i instytucji publicznych);

- mechanizmy kształtowania społeczeństwa obywatelskiego;

- wypracowanie nowych narzędzi w zakresie waloryzacji, ochrony i udostępniania zasobów dziedzictwa narodowego uwzględniających potrzeby gospodarki oraz administracji państwowej i samorządowej, a także nowe możliwości cyfryzacji (np. dziedzictwo narodowe jako zasób w budowie kapitału społecznego, dziedzictwo narodowe jako zasób we wsparciu ekspansji polskich organizacji zagranicą, wpływ polskiej kultury na rozwój cywilizacyjny i gospodarczy) 

- wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zwiększania efektywności instytucji publicznych i polityk publicznych (np. budowa i rozwój e-administacji, orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w kontekście technologii informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych);wyzwania dla polityki naukowo-technologicznej i innowacyjnej w obliczu pułapki przeciętnego produktu.

 

 

Nabór wniosków: od 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania to mikro i małe przedsiębiorstwa, które od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wykonują działalność usługową związaną z leśnictwem (potwierdzone przychodami z tytułu świadczonych usług), w zakresie kodu PKD: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem.

Przedmiot dofinansowania - wspieranie projektów obejmujących:

- zakup, transport i instalacja środków trwałych w postaci nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia, zalesień i odnowień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew, pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne oraz ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

- zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

- wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

- opłaty za patenty i licencje;

- koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

 

Nabór wniosków: od 7 lipca 2022 do 21 października 2022 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania to mikro i małe przedsiębiorstwa, które od co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wykonują działalność usługową związaną z rolnictwem (potwierdzone przychodami z tytułu świadczonych usług), w zakresie kodów PKD: 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Przedmiot dofinansowania - wspieranie projektów obejmujących:

- zakup, transport i instalacja środków trwałych w postaci nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich a także sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych oraz ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

- zakup, transport i instalacja aparatury pomiarowej i kontrolnej;

- zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

- wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

- opłaty za patenty i licencje;

- koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

 

Nabór wniosków: od 7 lipca 2022 do 21 października 2022 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania to mikro i małe przedsiębiorstwa wykonujące działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych oraz osoby fizyczne, które planują podjęcie nowej działalności gospodarczej w tym zakresie tematycznym, rozwijające lub rozpoczynające działalność w zakresie kodów PKD: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Przedmiot dofinansowania - wspieranie projektów obejmujących:

- zakup: stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan, sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody, urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów, dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do: nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów, stacji meteo a także gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

- zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

- zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

- wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

- wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

- opłaty za patenty i licencje;

- koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

 

Nabór wniosków: od 7 lipca 2022 do 21 października 2022 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania to mikro i małe przedsiębiorstwa wykonujące działalność usługową związaną z rolnictwem, w tym w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz osoby fizyczne, które planują podjęcie nowej działalności gospodarczej w tym zakresie tematycznym, rozwijające lub rozpoczynające działalność w zakresie kodów PKD: 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Przedmiot dofinansowania - wspieranie projektów obejmujących:

- zakup, transport i instalacja środków trwałych w postaci nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do: regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, układania drenażu, kopania stawów oraz zbiorników, utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

- zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

- wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

opłaty za patenty i licencje;

- koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

 

Nabór wniosków: od 7 lipca 2022 do 21 października 2022 r.

Przedmiot dofinansowania - wspieranie projektów obejmujących:

- zakup, transport i instalacja środków trwałych w postaci nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji: budynków służących gospodarce rolnej: produkcyjnych, gospodarczych, inwentarsko-składowych, urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych, urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

- zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

- wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

- opłaty za patenty i licencje;

- koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

 

„W GRUPIE4 śledzimy wszystkie aktualne komunikaty, wydawane przez najważniejsze instytucje, dysponujące funduszami krajowymi i unijnymi i staramy się zapewnić naszym Klientom odpowiednie wsparcie, adekwatne do sytuacji. Dotyczy to zarówno doniesień o nowej perspektywie UE, jak i o konkursach, które są organizowane w tej długiej przerwie przed startem FENG”  -– podsumowuje Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie.

Więcej informacji o opisanych i innych konkursach w zakładce „Aktualne nabory” i na kanałach GRUPY4 Fundusze Europejskie w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do współpracy!

22 sierpnia 2022 r.