„Szybka Ścieżka – Koronawirusy”

31 marca 2020 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2020 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do najnowszej wersji harmonogramu wprowadzony został konkurs, którego celem będzie wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs realizowany będzie w działaniu 1.1.1. Szybka Ścieżka.

Kilka dni wcześniej swój konkursu „Szybka Ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”, ogłosiło Narodowe Centrum Nauki, informując w oficjalnym komunikacie: „W obliczu pandemii COVID-19 potrzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek naukowców na rzecz zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, udoskonalenia testów diagnostycznych, znalezienia leków i zapobiegania skutkom pandemii. NCN, wkrótce uruchomi szybką ścieżkę dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Konkurs skierowany będzie do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.”

Do Narodowego Centrum Nauki dołącza dziś ze swoim dedykowanym koronawirusom konkursem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizowane w ramach konkursu „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” projekty powinny obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii w obszarach tematycznych dotyczących diagnostyki, terapii i prewencji. Przedmiotem wsparcia będzie realizacja prac badawczo-rozwojowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, prowadzące do komercjalizacji opracowanych rozwiązań mieszczących się w zakresie tematycznym konkursu.

„To największa jak dotąd kwota przeznaczona w Polsce na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem” – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, ogłaszając konkurs. „Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki” – dodał.

Do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym trafi 200 mln PLN. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

  • diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa;
  • leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką;
  • profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Co ważne - konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln PLN przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim), a 75 mln PLN w województwie mazowieckim.

„W GRUPIE4 Fundusze Europejskie nie wiemy, jak pokonać koronawirusa ale wiemy, jak skutecznie wspierać w pozyskiwaniu dofinansowania tych, którym ogromna wiedza i doświadczenie badawcze dają odwagę, żeby się z nim mierzyć” – komentuje Jakub Woźniak, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Chcemy pomóc - dlatego zdecydowaliśmy, że dokumentację aplikacyjną w tym konkursie przygotujemy pro bono. Zapraszamy do współpracy” – dodaje.

Konkurs „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” to nie jedyne działania instytucji dysponujących funduszami europejskimi, ułatwiające przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom naukowym występowanie o granty oraz prowadzenie ich projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiły szereg pomocnych rozwiązań, które mają łagodzić skutki niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy aplikujący o fundusze europejskie lub realizujący już swoje projekty z unijnym wsparciem w czasie pandemii koronawirusa.

„Wszyscy z niepokojem obserwujemy bieżącą sytuację. Wiemy już, że skutki pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo po powrocie do normalności, za którą chyba już wszyscy zdążyliśmy się stęsknić” – zauważa Tomasz Berchiet, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „By zapewnić naszym klientom i partnerom biznesowym możliwie pełne wsparcie w obszarze pozyskania finansowania jak i w procesie realizacji ich projektów już dofinansowanych z środków unijnych, śledzimy wszystkie aktualne komunikaty, wydawane przez najważniejsze instytucje, dysponujące funduszami unijnymi. Informujemy o zmianach w regulaminach poszczególnych konkursów, nowych terminach naborów oraz przygotowujemy klientów do spotkań panelowych z ekspertami w nowej formule - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ten czas wymaga od nas wszystkich elastycznego podejścia i umiejętności reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację” – podsumowuje.

Więcej informacji o nowych terminach i warunkach najważniejszych konkursów o unijne dotacje w artykule „Fundusze europejskie w czasie pandemii” (por. http://grupa4.pl/aktualnosci/47-fundusze-europejskie-w-czasie-pandemii).

Pełna dokumentacja konkursowa: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

7 kwietnia 2020 r.