Start “Ścieżki SMART” - konkurs nr 1 z nowego budżetu UE

Znamy już daty naborów wniosków o dofinansowanie unijne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) a także (prawie całą) dokumentacje konkursową pierwszego z ogłoszonych konkursów w nowej perspektywie Unii Europejskiej – konkursu „Ścieżka SMART”.

„Zaakceptowany 19 stycznia harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r., który uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. konkursy o unijne dotacje wraz z ogłoszonym 7 lutego przez PARP i NCBR naborem wniosków w konkursie „Ścieżka SMART” to dwa najważniejsze wydarzenia ostatnich dni, które dla polskich przedsiębiorstw oznaczają, że na dobre rozpoczęła się realizacja programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027” – komentuje Jakub Woźniak, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie.

FENG cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji. Wdrażane projekty mają wzmocnić polską gospodarkę i pozwolić przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego z uwzględnieniem promocji zagranicznej, cyfryzacji a także doskonalenia kompetencji pracowników i osób zarządzających. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie na 2023 r. wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld PLN), co stanowi około 60% alokacji FENG.

Od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm a także przedsiębiorstwa duże będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (choć z uwagi na niedociągnięcia w postaci braku „Instrukcji do wniosku o dofinansowanie unijne” pierwszego dnia naboru to się pewnie nie uda). Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów.

„Ścieżka SMART” i co jeszcze? Krótkie zestawienie najważniejszych informacji o cieszących się największą popularnością wśród przedsiębiorstw konkursach prezentuje się następująco:

 

Ścieżka SMART - Działanie 1.1 FENG

 

Termin konkursu:

Nabór dla pojedynczych MŚP oraz pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP:

 • 1 runda - ogłoszenie naboru: 7 lutego 2023 r., rozpoczęcie naboru: 21 lutego 2023 r., zakończenie naboru: 12 kwietnia 2023 r.
 • 2 runda - ogłoszenie naboru: 30 marca 2023 r., rozpoczęcie naboru: 13 kwietnia 2023 r., zakończenie naboru: 15 czerwca 2023 r.
 • 3 runda - ogłoszenie naboru: 9 sierpnia 2023 r., rozpoczęcie naboru: 5 września 2023 r., zakończenie naboru: 31 października 2023 r.

Nabór dla konsorcjów MŚP oraz nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO:

 • ogłoszenie naboru: 10 maja 2023 r., rozpoczęcie naboru: 1 czerwca 2023 r., zakończenie naboru: 31 sierpnia 2023 r.

Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych MŚP oraz pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP:

 • ogłoszenie naboru: 6 czerwca 2023 r., rozpoczęcie naboru: 6 lipca 2023 r., zakończenie naboru: 31 sierpnia 2023 r.

Cel i przedmiot dofinansowania: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów (operator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości);
 • duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw, a także konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi (operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

W ramach działania udzielane jest kompleksowe wsparcie projektów obejmujących następujące moduły:

 • prace badawczo-rozwojowe (B+R) – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu. Efektem prac B+R powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej;
 • wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego);
 • infrastruktura B+R – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług;
 • cyfryzacja – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;
 • zazielenienie przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;
 • internacjonalizacja – umiędzynarodowienie produktów, tj. promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej;
 • kompetencje – doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, m.in. w zakresie: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, cyfryzacji, ekoprojektowania.

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

Poziom dofinansowania do 80%.

Dla nakładów inwestycyjnych zastosowanie będzie miała regionalna pomoc inwestycyjna, która jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Alokacja konkursu: 4 450 mln PLN (runda 1 MŚP), 890 mln PLN (runda 2 MŚP), 890 mln PLN (runda 3 MŚP), 222 mln PLN (konsorcja MŚP), 222 mln PLN (MŚP - dostępność), 667 (runda 1 inne niż MŚP), 667 (runda 2 inne niż MŚP), 890 (runda 3 inne niż MŚP), 1 334 mln PLN (konsorcja MŚP z innymi niż MŚP oraz innych niż MŚP z NGO lub jednostkami badawczymi).

Warunki konkursu:

Finansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących innowacji w skali co najmniej krajowej.

- - -

Promocja marki innowacyjnych MŚP - Działanie 2.25 FENG

 

Termin konkursu:

 • ogłoszenie naboru: 24 maja 2023 r., rozpoczęcie naboru: 20 czerwca 2023 r., zakończenie naboru: 20 września 2023 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania: wsparcie ukierunkowane na umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowanych na sektory gospodarki o najwyższym potencjale, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Maksymalny poziom dofinansowania: do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych (pomoc publiczna oraz pomoc de minimis).

Alokacja konkursu: 155 mln PLN.

- - -

Kredyt technologiczny - Działanie 2.32 FENG

 

Termin konkursu:

 • ogłoszenie naboru: 9 marca 2023 r., rozpoczęcie naboru: 23 marca 2023 r., zakończenie naboru: 31 maja 2023 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Cel i przedmiot dofinansowania: stymulowanie konkurencyjności MŚP przez wspieranie wdrożeń, własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług w wyniku wdrożenia tych technologii.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wsparcie odbywa się na zasadzie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kapitałowej kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna jest wypłacana w transzach w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu w ramach płatności końcowej.

Operator konkursu: Bank Gospodarstwa Krajowego – dokumentacja konkursowa wzorowana na historycznych konkursach Kredytu na innowacje technologiczne.

Poziom dofinansowania zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu - dotacja w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej).

Koszty kwalifikowalne – wydatki inwestycyjne (uszczegółowienie zakresu nastąpi po ogłoszeniu konkursu):

 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia środków trwałych;
 • nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części do celów inwestycji technologicznej;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną;
 • nabycie nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, a także pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części. Wartość kosztu nie więcej niż 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych. Wycena nieruchomości potwierdzona operatem szacunkowym, przydatność obiektu potwierdzona opinią rzeczoznawcy budowlanego.

Alokacja konkursu: 578 mln PLN

Wymogi konkursu:

Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona „nowa technologia”, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Nie może to być technologia zaimplementowana jedynie w nabywanej maszynie.

Wdrożenie technologii musi polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej, kompleksowego gniazda produkcyjnego), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie wytwarzanie produktów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia niniejszej technologii.

- - -

Kredyt ekologiczny - Działanie 3.1 FENG

 

Termin konkursu:

 • 1 runda - ogłoszenie naboru: 17 maja 2023 r., rozpoczęcie naboru: 6 czerwca 2023 r., zakończenie naboru: 17 sierpnia 2023 r.
 • 2 runda - ogłoszenie naboru: 1 sierpnia 2023 r., rozpoczęcie naboru: 22 sierpnia 2023 r., zakończenie naboru: 21 listopada 2023 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: MŚP oraz przedsiębiorstwa typu small mid-caps i mid-caps posiadające zdolność kredytową.

Cel i przedmiot dofinansowania: Wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe i ulepszone produkty i procesy.

W ramach działania przedsiębiorstwa mogą realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Operator konkursu: Bank Gospodarstwa Krajowego – dokumentacja konkursowa wzorowana na historycznych konkursach Kredytu na innowacje technologiczne.

Poziom dofinansowania zależny od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu - dotacja w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej).

Koszty kwalifikowalne – wydatki inwestycyjne:

 • Zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń lub ich wytworzenie w celu wdrożenia energooszczędnych procesów produkcyjnych (modernizacja infrastruktury produkcyjnej, w tym linii technologicznych),
 • Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków, w tym ich termomodernizacji.
 • Modernizacja/wymiana systemów źródeł energii w istniejących obiektach produkcyjnych (systemy OZE do użytku wewnętrznego).
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how.

Alokacja konkursu: 666 mln PLN (po 333 mln PLN na każdą z rund);

Wymogi konkursu:

Realizacja inwestycji wynika wprost z przeprowadzonego audytu energetycznego firmy, którego wyniki potwierdzają wygenerowanie oszczędności energii na poziomie 30% (minimalny próg), w zakresie:

- termomodernizacji budynków/obiektów i/lub

- poprawy efektywności energetycznej procesów produkcyjnych (bez prac termomodernizacyjnych).

Preferencje dla projektów realizowanych na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

- - -

„W Zespole GRUPY4 powtarzamy czasami, że na „Ścieżkę SMART” najlepiej dostać się po „Szybkiej Ścieżce” – podsumowuje Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Zespół GRUPY4 w minionej perspektywie budżetowej UE odnosił sukcesy w konkursie „Szybka Ścieżka” a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na bazie którego tworzono główne założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Zajęliśmy 1 miejsce w kraju, w kategorii liderzy działania 1.1.1 Szybka Ścieżka wg wartości projektów w rankingu niezależnego magazynu branżowego - Fundusze Europejskie” – dodaje Sebastian Gołębiewski.

30 mln PLN dla spółki Agrolok Sp. z o.o., 10 mln PLN dla VASA Therapeutics Sp. z o.o., prawie 3 mln PLN dla HSV Polska Sp. z o.o., ponad 2 mln PLN dotacji dla EC Engineering Sp. z o.o., czy 6,5 mln PLN zdobyte dla spółki Greentech Robotics Sp. z o.o. w ramach konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje cyfrowe" to bardzo dobre przykłady naszych wyników tylko w konkursach Szybkiej Ścieżki w latach 2020 - 2022 r., które pokazują, że pozyskujemy dotacje dla dużych, doświadczonych na rynku podmiotów, jak i sklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa startupów, z tak odległych od siebie dziedzin, jak: sektor rolno-spożywczy, badania kliniczne kandydatów na lek, przetwórstwo tworzyw sztucznych, czy cyfryzacja przemysłu.

Ponadto w portfolio dofinansowanych projektów, które przygotowała GRUPA4 znajdują się między innymi: 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedia S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”.

Nowe programy i konkursy, zmienne interpretacje prawa oraz skomplikowane kryteria przyznawania dotacji wymagają doświadczenia, otwartości na wiedzę i nieszablonowego podejścia do każdego projektu.

Nasze kompetencje są teraz do Państwa dyspozycji!

16 lutego 2023 r.