Blisko, coraz bliżej… Fundusze w przededniu startu nowej perspektywy UE

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało 30 czerwca 2022 r., że - po ponad 3 latach prac, po przyjęciu przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. jej projektu a następnie toczących się od stycznia 2022 r. negocjacjach – rozmowy na temat ostatecznego kształtu Umowy Partnerstwa oficjalnie dobiegły końca.

Umowa Partnerstwa jest najważniejszym dokumentem, wytyczającym ramy i porządkującym współpracę między Unią Europejską a Polską. Jest zatwierdzoną przez Komisję Europejską kompleksową strategią wykorzystywania funduszy europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, która zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

„W sferze funduszy europejskich, w środowisku firm doradczych zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych, ten czas, który właśnie dobiega końca można porównać do olimpiady, czyli okresu oczekiwania na igrzyska olimpijskie. Start pierwszych konkursów w nowej perspektywie UE, zapowiadany na przełom 2022 i 2023 r., będzie nie tylko dla nas ale przede wszystkim dla przedsiębiorców czasem długo wyczekiwanych igrzysk” – komentuje Jakub Woźniak, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie.

Wynegocjowany przez polski rząd budżet na realizację polityki spójności na lata 2021-2027, który będzie można wykorzystać do 2029 r. wynosi 76 mld euro, czyli ok. 348 mld zł. Składa się na niego pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro;
 • Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro;
 • Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro;
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro;
 • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro;

Znane są już (choć szczegóły nadal podlegają uzgodnieniom z Komisją Europejską), przewidziane przez Umowę Partnerstwa konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Będą to programy krajowe kontynuujące realizacje dotychczasowych programów oraz 16 programów regionalnych a także programy współpracy transgranicznej i transnarodowej:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro;
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro;
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro;
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro;
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Podobnie jak w latach 2014-2020, również i w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ok. 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym a 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

„Przewidujemy, że wydanie decyzji w sprawie uruchamiania poszczególnych programów, które są objęte Umową Partnerstwa, nastąpi do końca 2022 r. Sukcesywnie, w ramach zatwierdzania kolejnych programów, będą też uruchamiane konkursy, a za nimi pójdą pierwsze płatności do podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na swoje projekty. Planujemy, że nastąpi to na początku 2023 r.” – informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w komunikacie wydanym w dniu zakończenia negocjacji z KE.

„Początki każdej nowej perspektywy finansowej są trudne, gdyż nowa perspektywa, to nowy Program, nowe cele, nowe konkursy a niekiedy także nowe instytucje” – zauważa Tomasz Berchiet, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Od dłuższego czasu śledzimy i przekazujemy wszystkim przedsiębiorcom najważniejsze informacje, tak by jak najlepiej przygotować naszych klientów i partnerów do startu nowej perspektywy finansowej i nowych konkursów” – dodaje.

Warto dodać, że jeszcze przed wielkim otwarciem nowej unijnej perspektywy przedsiębiorcy mają możliwość aplikacji o fundusze europejskie w kilku cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem konkursach, które mają już status ogłoszonych. O dotację można ubiegać się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursach:

 • INFOSTRATEG na projekty tematyczne: Temat 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, Temat 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek, Temat 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji oraz Temat 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej ( konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym - nabór wniosków od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r. 
 • GOSPOSTRATEG – IX konkurs, którego celem głównym jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych – nabór wniosków od 20 czerwca do 20 września 2022 r.
 • I konkurs programu pn. Program rządowy NUTRITECH – „Żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”, którego celem głównym jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwój – nabór wniosków od 6 lipca do 30 września 2022 r.
 • I konkurs Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG - „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”, którego celem głównym jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce – nabór wniosków od 18 lipca do 31 października 2022 r.
 • „Wdrażanie innowacji przez MŚP” – Program Operacyjny Polska Wschodnia – którego celem jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych - nabór wniosków od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o powyższych i innych dostępnych konkursach w zakładce Aktualne nabory.

Zapraszamy do kontaktu, bo to od niego zaczyna się dotacja.

8 lipca 2022 r.