Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W poniedziałek 10 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027, których celem było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu.

 

Realizacja FENG ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. W trakcie konsultacji firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże firmy, uczelnie, instytuty, instytucje otoczenia biznesu, firmy konsultingowe, izby gospodarcze, związki pracodawców, przedstawiciele administracji publicznej różnych szczebli oraz osoby prywatne przesłały ponad 500 opinii do projektu FENG. Co zatem już wiemy o następcy „Innowacyjnej Gospodarki” oraz „Inteligentnego Rozwoju”, który budzi już na wstępnym etapie tak wielkie zainteresowanie?

"Na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczyliśmy blisko 8 mld euro, czyli około 36 mld zł. Program będzie realizowany na obszarze całego kraju, co zapewni wysoką spójność planowanego wsparcia i pozytywnie wpłynie na rozwój systemu innowacji w całej Polsce" – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, kiedy w połowie marca otwierała konsultacje społeczne.

Z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, innowacji a także instytucje finansowe. FENG będzie oferował dotacje, instrumenty finansowe kapitałowe oraz gwarancyjne, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne a wszystko po to, by zgodnie z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE zrealizować 6 celów polityki spójności, które w latach 2021-2027 koncentrować się będą na Europie:

  • bardziej konkurencyjnej i inteligentnej poprzez wsparcie innowacji, cyfryzacji, transformacji gospodarczej, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w umiejętności;
  • bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej i odpornej, inwestującej w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz w walkę ze zmianami klimatu ale też przechodzącej proces transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, łagodzącej ekonomiczne, społeczne i środowiskowe trudności związane z odchodzeniem od wykorzystania paliw kopalnych w gospodarce;
  • lepiej połączonej;
  • o silniejszym wymiarze społecznym;
  • bliżej obywateli przez wspieranie strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów obszarów oraz inicjatyw lokalnych.

Jednym z obszarów koncentracji interwencji funduszy w ramach polityki spójności w latach 2021-2027 jest zapewnienie trwałego wzrostu polskiej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności, które może nastąpić poprzez podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, niezbędnej dla poprawy produktywności i uzyskania pozytywnej zmiany strukturalnej w gospodarce. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki skupi się dlatego w swych celach szczegółowych na:

  • rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywaniu zaawansowanych technologii,
  • wzmacnianiu zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzeniu miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, oraz
  • rozwijaniu umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności 2020 Polska pozostaje krajem określanym mianem „moderate innowator”, ze wskaźnikiem innowacyjności wynoszącym 64,1% średniej UE. Poziom innowacyjności w UE pomiędzy rokiem 2012 a 2019 wzrósł o 8,9 punktów procentowych. W tym samym okresie, zaobserwowano wzrost poziomu innowacyjności w 24 państwach członkowskich, najbardziej widoczny na Litwie, Malcie, Łotwie, Portugali oraz Grecji, gdzie wzrósł on o ponad 20 punktów procentowych. W porównaniu z rokiem 2018 największy wzrost innowacyjności odnotowały: Cypr, Hiszpania oraz Finlandia. Polska zajmuje 24 pozycję pod względem innowacyjności na 27 państw uwzględnionych w Rankingu. Za Polską znalazły się Bułgaria i Rumunia oraz Chorwacja. Bezpośrednio przed Polską znalazły się Litwa, Węgry i Słowacja. Najwyżej ulokowana w rankingu jest Szwecja (141% średniej UE). Polska nadrabia jednak dystans do większości umiarkowanych innowatorów. W raporcie zauważono, że Polska na przestrzeni lat 2018-2019 wykazała silny wzrost, który doprowadził do ogólnego wzrostu wydajności systemu innowacji o 13,0 punktów proc. w porównaniu z 2012 rokiem.

„Nasze doświadczenia we współpracy z wyjątkowymi przedsiębiorcami, dla których innowacje to pasja, w kończącej się właśnie perspektywie UE, pozwalają nam z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nie najlepsza pozycja naszego kraju w europejskich i światowych rankingach innowacyjności wkrótce ulegnie zmianie” – zaznacza Jakub Woźniak, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Nowy budżet UE na lata 2021-2027 daje polskim innowatorom kolejną szansę na skuteczne nadrabianie zaległości w innowacyjności. Z przyjemnością będziemy obserwować w najbliższych latach awans Polski w Europejskim Rankingu Innowacyjności” – dodaje.

Temat funduszy europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród szerokiego grona przedsiębiorców. Jednym z bardzo dobrych przykładów może być sporządzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podsumowanie ostatniej rundy „Szybkiej Ścieżki” w kończącej się właśnie perspektywie finansowej UE, w której suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach wyniosła 5 589 090 279 zł, co oznacza ponad 25-krotne przekroczenie alokacji środków przeznaczonych na konkurs. I choć nie opadł jeszcze kurz po poprzedniej perspektywie, a wiele projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wciąż znajduje się na etapie oceny, to przygotowania do nowej perspektywy finansowej wkraczają w decydującą fazę.

„Początki każdej nowej perspektywy finansowej są trudne, gdyż nowa perspektywa, to nowy Program, nowe cele, nowe konkursy a niekiedy także nowe instytucje” – zauważa Tomasz Berchiet, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Dlatego aby przybliżyć powstający nowy program operacyjny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, uruchamiamy na naszej stronie internetowej specjalny moduł dedykowany właśnie temu programowi. Będziemy śledzić i przekazywać najważniejsze informacje, tak by jak najlepiej przygotować naszych klientów i partnerów do startu nowej perspektywy finansowej i nowych konkursów, które - miejmy nadzieję - zostaną ogłoszone z początkiem 2022 r.” – zapowiada.

Zapraszamy do śledzenia i lektury informacji o Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Zapraszamy do kontaktu, bo to od niego zaczyna się dotacja.

17 maja 2021 r.