Szybka Ścieżka 2019 - największy program wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach

Zakończyła się już pierwsza runda, ogłoszonej w lutym 2019 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tegorocznej edycji „Szybkiej Ścieżki”. Budżet czterech konkursów, które są obecnie prowadzone to 2,25 mld zł.

NCBR zaproponowało przedsiębiorcom „Szybką Ścieżkę” w nowej formule, jeszcze bardziej przyjaznej wszystkim tym, którzy chcą wdrażać przełomowe rozwiązania.

W ubiegłym roku w 5 konkursach „Szybkiej Ścieżki” do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Konkurs jest więc najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów. W 2019 roku NCBR prowadzi 4 konkursy. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” zaproszeni zostali nie tylko przedsiębiorcy, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych. Dodatkowo uruchomiony został odrębny konkurs, realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który polega na finansowaniu projektów B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. W budżecie „Szybkiej Ścieżki” nie zabrakło również środków na wsparcie MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, nadawanym przez Komisję Europejską.

Tak jak w ubiegłym roku we wszystkich konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

 

Terminy i budżety konkursów:

  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia - 29 listopada 2019 r.;
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia - 1 lipca 2019 r.;
  • „Szybka Ścieżka” dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia - 1 lipca 2019 r.;
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków: 16 września - 16 grudnia 2019 r..

 

GRUPA4 Fundusze Europejskie już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie Szybka Ścieżka, jak i konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dość przypomnieć tu choćby pozyskanie 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., czy też łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych.  

 

Więcej informacji o wymogach konkursowych:

http://grupa4.pl/aktualne-nabory/19-szybka-sciezka

Zachęcamy do udziału w kolejnych rundach!

13 maja 2019 r.