Startuje Krajowy Plan Odbudowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pierwsza ogłasza nabory wniosków w konkursach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to plan rozwojowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno - gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, na który składają się 54 inwestycje i 48 reform. W ramach KPO Polska może skorzystać w sumie ze 158,5 mld PLN, w tym 106,9 mld PPLN w postaci bezzwrotnych dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Realizacja KPO została skoncentrowana wokół sześciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia a także zielona, inteligentna mobilność oraz poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Bardzo trudno w ostatnim czasie o pozytywne dla przedsiębiorstw informacje związane z uruchomieniem funduszy europejskich z nowego budżetu Unii Europejskiej ale jeśli jednego dnia Polska i Komisja Europejska podpisują umowę finansową w sprawie KPO – nawet jeśli to tylko kwestie formalne i administracyjne i do faktycznego złożenia wniosku o wypłatę środków potrzebne jest jeszcze podpisanie porozumień operacyjnych oraz wypełnienie słynnych kamieni milowych – oraz tego samego dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza pierwsze konkursy dla rolników oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, organizowane w ramach KPO to nie sposób nie spojrzeć na przyszłe miesiące w nieco jaśniejszych barwach” – komentuje Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie.

Od wczoraj wiemy, że już od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. odbędą się chyba najciekawsze nabory dla przedsiębiorców z KPO:

  • Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz,
  • Działanie 3. Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury.

W ramach Działania 1 - Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury wsparcie zostanie udzielone na:

  • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów wytworzonych z tych produktów w wyniku prowadzonej działalności w zakresie przetwórstwa;
  • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont: budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa.

Wsparcie udzielane będzie na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy na dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

O dotację w wysokości nawet do 50% kosztów kwalifikowalnych mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wartość dotacji:

  • 3 000 000,00 PLN – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
  • 10 000 000,00 PLN – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa;
  • 15 000 000,00 PLN – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 PLN.

 

W ramach Działania 3 - Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury wsparcie zostanie udzielone na tworzenie lub modernizację:

  • miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z wyposażeniem stacjonarnych i ruchomych linii produkcyjnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania lub przechowywania tych produktów oraz budową, w tym rozbudową, obiektów infrastruktury wykorzystywanej w procesie przetwarzania tych produktów;
  • miejsc przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym znajdujących się na terenie gospodarstwa rolnego, na targowiskach i w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych.

Wsparcia udzielane będzie na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na dofinansowanie i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

O dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych mogą ubiegać się rolnicy prowadzący lub rozpoczynający działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu (w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej) produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa czy akwakultury bądź będący osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Maksymalna wartość dotacji wynosi 500 000,00 PLN, zaś minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000,00 PLN.

Całkowity budżet na inwestycje, za które odpowiada resort rolnictwa wynosi 2,25 mld euro tj. ok. 10,1 mld PLN.

 

„Wydaje się, że szumne ogłaszanie faktycznego początku nowej perspektywy UE i szerokiej fali konkursów dla wypatrujących dotacji przedsiębiorstw, byłoby w tym momencie przedwczesne. Radość z pierwszych konkursów w ramach KPO, ogłoszonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miesza się u wielu naszych klientów z obawą o losy całego budżetu UE na realizację polityki spójności w latach 2021-2027, z którego sfinansowane zostaną poszczególne programy krajowe i regionalne” – zauważa Dariusz Gawroński, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Na szczęście nie jest tak, że przedsiębiorcy i rolnicy oraz gotowi do współpracy z nimi doradcy czekają z założonymi rękami – nabory wniosków w ramach KPO rozpoczną się już za niespełna miesiąc a to już bardzo bliska perspektywa” – dodaje.

Więcej informacji o powyższych i innych dostępnych konkursach w zakładce Aktualne nabory.

Zapraszamy do współpracy.

21.09.2022 r.