2.1. PO IR "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
11.03.2019

Koniec naboru:
30.04.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 2 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln euro


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Termin naboru: 11 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 Poziom dofinansowania:

- w zakresie infrastruktury – regionalna pomoc inwestycyjna - maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

- w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe - maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

- pomoc de minimis – maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000,00 EUR.

 

Alokacja konkursu:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 400 000 000,00 PLN, w tym:

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych:

  • nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego);
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych;
  • nabycie robót i materiałów budowlanych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. Koszt wynagrodzeń nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane