1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
30.06.2018

Koniec naboru:
14.11.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
750 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
5 mln zł


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Termin naboru: 30.06. - 05.09.2018 r. (UWAGA! Nabór wniosków prolongowany do 14.11.2018 r.)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Projekty muszą być realizowane przez przedsiębiorcę wspólnie z jednostką naukową. Współpraca przedsiębiorcy i jednostki naukowej musi być potwierdzona umową/porozumieniem obejmującym okres co najmniej przygotowania i realizacji projektu oraz zawierająca podział zadań i odpowiedzialności za poszczególne etapy projektu, w tym zapewnienie całkowitych lub częściowych praw własności intelektualnej przedsiębiorcy. Udział jednostki naukowej w projekcie nie może przekroczyć poziomu 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Przedmiot dofinansowania: wsparcie będzie obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z jednostką naukową.

Wspierane będą projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszone będzie na terenie województwa mazowieckiego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 750 tys. zł.

 

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 5 mln zł.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych;
  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

 

Alokacja konkursu: 42,16 mln zł

 

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  • koszty personelu: wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;
  • koszty podwykonawstwa, przy czym wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

- 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,

- 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.

  • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej;
  • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania ze środków trwałych;
  • koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
  • koszty wartości niematerialnych i prawnych;
  • koszty pośrednie rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, które nie mogą przekroczyć 10 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane