Poddziałanie 3.2.2 RPO WM Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Rozwój eksportu

Start naboru:
04.2019

Koniec naboru:
05.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
50 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
400 tys. z (beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo); - 350 tys. zł dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty)


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP,

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Typ projektu: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

 

Termin naboru: zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętą w dniu 13 lutego 2018 r., nabór w ramach Działania 3.2.2 zaplanowany w na kwiecień 2018 r., nie został ogłoszony z uwagi na brak przepisów umożliwiających udzielania pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy wsparcia – niebędącemu beneficjentem projektu.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania:

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego. Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcie międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Minimalny wkład własny wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

- 400 000,00 PLN gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo;

- 350 000,00 PLN dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

 

Alokacja konkursu: 2 000 000,00 euro (8 624 000,00 zł).

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych:

 • opracowanie Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł);
 • kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, w szczególności:
 • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,
 • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji;
 • koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);
 • koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy;
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;
 • koszty wstępu na teren wystaw i targów;
 • koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);
 • koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;
 • koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);
 • koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym);
 • koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach.
 • koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;
 • wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Sebastian Gołębiewski
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane