1.2.2 RPO WŁ "Projekty B + R przedsiębiorstw"

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
29.06.2018

Koniec naboru:
30.07.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 25 mln zł


Zasięg konkursu:
Łódzkie

Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Termin naboru:

29 czerwca 2018 r. - 30 lipca 2018 r. (do godziny 15.00).

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

Wsparcie w ramach poddziałania skoncentrowane jest na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć, które ze względu na unikalny charakter, wysoki poziom ryzyka lub niską rentowność mogą zostać zrealizowane w założonym zakresie i terminie wyłącznie przez duże przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów przez konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Przedmiot dofinansowania:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Poziom dofinansowania:

  • badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.
  • eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.
  • prace przedwdrożeniowe: 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Maksymalny wartość wydatków kwalifikowalnych - 25 000 000,00 PLN.

 Alokacja konkursu:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 50 593 200,00 PLN.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych:

Wydatki na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, w tym wydatki związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w szczególności koszty bezpośrednie takie jak:

  • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie,
  • koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W ramach tej kategorii kosztów kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

- aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia prac B+R,

- wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.

Wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych (podwykonawstwo) będą kwalifikowalne do wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych.

Koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wydatki na realizację prac przedwdrożeniowych nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Dariusz Gawroński
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane