1.3.2 PO PW "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
28.02.2019

Koniec naboru:
15.01.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

 

Termin naboru: konkurs podzielony na cztery rundy:

1) dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 28 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.
4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz minimum 2 członków konsorcjum), przy czym każdy z konsorcjantów należy do MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane wyłącznie na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Przedmiot dofinansowania: projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu, mające charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Projekt musi prowadzić do stworzenia innowacyjnych przynajmniej w skali kraju produktów sieciowych.

Obligatoryjny zakres projektów:

 1. Inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 2. Rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 3. Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 70% (zależne od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa – w oparciu o pomoc regionalną).

Alokacja konkursu: 420 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • Koszty realizacji działań inwestycyjnych, w tym:
  • nabycie nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych),
  • nabycie i wytworzenie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (do 2% kosztów kwalifikowalnych)
 • koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego projektu,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Minimalny udział finansowy Lidera konsorcjum we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu: 30%

Minimalny udział finansowy każdego z pozostałych członków konsorcjum we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu: 1%

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane