4.1.4 PO IR "Projekty aplikacyjne"

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
30.04.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne POIR 2014-2020

 

Termin naboru: 04.03.2019 – 30.04.2019 r. (konkurs dzielony na rundy)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

 

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 2 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 10 mln zł.

 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych - do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych:

 • do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 Alokacja konkursu: 140 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

DANE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 2 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 10 mln zł.
 • Poziomy dofinansowania dla przedsiębiorstw
  • w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych:
   • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70-80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

45-60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • dla średniego przedsiębiorcy:

60-75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

35-50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50-65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

25-40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • w zakresie realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • w zakresie realizacji prac przedwdrożeniowych w postaci usług doradczych – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 • Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac badawczo-rozwojowych:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim zostali zatrudnienie w projekcie,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji sprzętu, kosztu wynajmu),
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu w przypadku budynków oraz koszty przekazania na zasadach rynkowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe w przypadku gruntów),
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
 • inne koszty operacyjne, w tym koszt: materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji produktów,
 • koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac badawczo-rozwojowych, do kosztów tych zaliczymy m.in.:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych oraz przez personel administracyjny i zarządczy,
  • koszty administracyjne,
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja),
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac przedwdrożeniowych:

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonywania prac przedwdrożeniowych w projekcie (łączna kwota nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis)
 • koszty narzędzi i sprzętu, koszty budynków i gruntów, koszty materiałów, utrzymania linii technologicznych, rozliczane na tych samych zasadach jak w przypadku kosztów związanych z etapem badawczo-rozwojowym,
 • pozostałe koszty bezpośrednie w postaci: usług rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych, koszty audytu zewnętrznego.
 • Koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

Termin naboru: 04.03.2019 do 30.04.2019 r.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane