1.2 PO PW "Internacjonalizacja"

Rozwój eksportu

Start naboru:
30.07.2018

Koniec naboru:
04.09.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
0,55 mln lub nawet 0,8 mln zł - zależnie od wybranych rynków docelowych


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia

Termin naboru: 30.07. - 04.09.2018 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Przedmiot dofinansowania: projekty obejmujące kompleksowe, zindywidualizowane, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Maksymalna kwoty dofinansowania dla projektu:

  • 800 tys. zł – w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza EOG i Szwajcarii,
  • 550 tys. zł - w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z EOG i Szwajcarii.

w tym:

  • maksymalnie 30 tys. zł na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności,
  • maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w oparciu o pomoc de minimis.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
  • koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem innych zakupywanych usług;
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane