1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka - OZE w transporcie"

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
30.04.2020

Koniec naboru:
10.07.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość projektu: 1 mln zł (MŚP), 2 mln zł (pozostałe)

Maksymalna kwota dofinansowania:
20 mln euro


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR 2014-2020 „Szybka ścieżka - OZE w transporcie”

 

GRUPA4 krajowym liderem działania "Szybka Ścieżka"

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

GRUPA 4 z dotacją dla rozwoju polskiego sektora motoryzacyjnego

 

Termin naboru: 30 kwietnia 2020 – 10 lipca 2020 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa oraz konsorcja (przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z jednostką naukową) realizujące projekty poza województwem mazowieckim

 

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe realizowane w zakresie następujących obszarów i zagadnień badawczych (zgodnie z zakresem tematycznym konkursu):

I. Paliwa ciekłe:

 1. Opracowanie technologii wytwarzania biokomponentów z surowców z zał. 1 część A ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 2. Opracowanie technologii zwiększających wydajność wytwarzania biokomponentów z surowców spożywczych i paszowych oraz surowców z zał. 1 część A i B ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 3. Opracowanie technologii produkcji odnawialnych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego.
 4. Opracowanie technologii produkcji pochodzących z recyklingu paliw węglowych, tzw. recycled carbon fuels
 5. Opracowanie metod identyfikacji biowęglowodorów ciekłych zawartych w paliwach ciekłych.
 6. Opracowanie nowych rodzajów upraw biomasy uwzględniających zmieniające się warunki klimatyczne.
 7. Rozwój metod selektywnej zbiórki odpadów wysokoskrobiowych, olejów, odpadów wysokocukrowych, biomasy ligno –celulozowej na potrzeby wytwarzania biokomponentów.

II. Paliwa gazowe:

 1. Opracowanie metod zwiększania dostępności surowców, w tym także odpadowych, do wytwarzania biogazu / biometanu oraz biowodoru z surowców wskazanych w zał. 1 część A ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 2. Opracowanie technologii oczyszczania biogazu i biowodoru z przeznaczeniem do produkcji biokomponentów z surowców z zał. 1 część A ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
 3. Opracowanie efektywnych technologii przetwarzania paliw gazowych w celu umożliwienia ich wykorzystania w transporcie.
 4. Opracowanie technologii wytwarzania, magazynowania i dystrybucji biowodoru.
 5. Opracowanie prototypowych konstrukcji pojazdów dla transportu zbiorowego, zasilanych biogazem, biometanem lub biowodorem, a także wdrażanie infrastruktury zapewniającej również powszechny dostęp dla klientów indywidualnych.
 6. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających wydajność i efektywność wytwarzania biogazu i biometanu.

III. Elektromobilność:

 1. Rozwój kompatybilności OZE w transporcie z systemami elektroenergetycznymi typu Smart Grid.
 2. Opracowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających kierunkowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE w transporcie.
 3. Opracowanie systemów magazynowania energii o funkcjonalności typu Vehicle to Grid (V2G).
 4. Magazynowanie energii w inteligentnych sieciach
 5. Rozwój infrastruktury do przewodowego i bezprzewodowego transferu energii elektrycznej z OZE w transporcie
 6. Opracowanie systemów wytwarzania i tankowania wodoru FC z elektrolizy
 7. Rozwój bezpieczeństwa użytkowania OZEE i systemów transferu energii elektrycznej oraz wodoru FC z elektrolizy.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • dla projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP – 1 mln zł
 • dla pozostałych projektów –  2 mln zł.

Poziom dofinansowania:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych - do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Alokacja konkursu: 200 mln PLN.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac badawczo-rozwojowych:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim zostali zatrudnienie w projekcie,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji sprzętu, kosztu wynajmu),
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu w przypadku budynków oraz koszty przekazania na zasadach rynkowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe w przypadku gruntów),
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
 • inne koszty operacyjne, w tym koszt: materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji produktów,
 • koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac badawczo-rozwojowych, do kosztów tych zaliczymy m.in.:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych oraz przez personel administracyjny i zarządczy,
  • koszty administracyjne,
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja),
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac przedwdrożeniowych:

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonywania prac przedwdrożeniowych w projekcie (łączna kwota nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis)
 • koszty narzędzi i sprzętu, koszty budynków i gruntów, koszty materiałów, utrzymania linii technologicznych, rozliczane na tych samych zasadach jak w przypadku kosztów związanych z etapem badawczo-rozwojowym,
 • pozostałe koszty bezpośrednie w postaci: usług rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych, koszty audytu zewnętrznego.
 • Koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

Termin naboru: 30 kwietnia 2020 – 10 lipca 2020 r.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Sebastian Gołębiewski
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane