1.1.1 POIR "Szybka ścieżka dla Mazowsza"

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
09.04.2020

Koniec naboru:
01.06.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
min wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania:
max wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR 2014-2020 „Szybka ścieżka dla Mazowsza”

 

Termin naboru: 9 kwietnia 2020 – 14 maja 2020 r. (konkurs wydłużony do 1 czerwca br.)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (max 3 podmioty) oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (max 3 podmioty), które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego.

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu:

 • 1 mln zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
 • 2 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum lub duże przedsiębiorstwo

 

Poziom dofinansowania:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych dla MSP,
 • do 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,
 • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych dla MSP,
 • do 40% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych - do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis) zarówno MSP jak i duże przedsiębiorstwa,
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac dla MSP.

 

Alokacja konkursu: 500 000 000 PLN, w tym:
I. 220 000 000 PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
II. 280 000 000 PLN z alokacji dla pozostałych województw

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

DANE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi
  • 1 mln zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
  • 2 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum lub duże przedsiębiorstwo
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 50 mln EUR
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prac rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla samodzielnego przedsiębiorstwa 60% kosztów kwalifikowalnych
  • dla przedsiębiorstwa w konsorcjum 50% kosztów kwalifikowalnych
  • dla jednostki naukowej 10% kosztów kwalifikowalnych.
 • Limit podwykonawstwa dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo: 70% kosztów kwalifikowalnych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac badawczo-rozwojowych:

 • koszty wynagrodzenia personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim zostali zatrudnienie w projekcie,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji sprzętu, kosztu wynajmu lub koszt zakupu dla sprzętu o wartości do 500.000 zł, koszt sprzętu powyżej 500.000 zł rozliczany wyłącznie na zasadzie amortyzacji),
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu w przypadku budynków oraz koszty przekazania na zasadach rynkowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe w przypadku gruntów),
 • koszty podwykonawstwa w zakresie badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu (do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych),
 • inne koszty operacyjne, w tym koszt: materiałów, dostaw i podobnych produktów, sprzęt laboratoryjny niespełniający wymogu środka trwałego, koszt utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty usług doradczych, usług serwisowe, koszty napraw, koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury badawczej, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji produktów,
 • koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac badawczo-rozwojowych, do kosztów tych zaliczymy m.in.:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty wynajmu, czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń,
  • koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji Projektu,
  • koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów, utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja),
  • usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,
  • koszty materiałów biurowych,
  • koszty urządzeń i sprzętu biurowego,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac przedwdrożeniowych:

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonywania prac przedwdrożeniowych w projekcie (łączna kwota nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis)
 • koszty narzędzi i sprzętu, koszty budynków i gruntów, koszty materiałów, utrzymania linii technologicznych, rozliczane na tych samych zasadach jak w przypadku kosztów związanych z etapem badawczo-rozwojowym,
 • pozostałe koszty bezpośrednie w postaci: usług rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych, koszty audytu zewnętrznego.
 • Koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

 

Termin naboru: 09.04.2020 – 14.05.2020 r. (konkurs wydłużony do 1 czerwca br.)

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane