1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
30.11.2018

Koniec naboru:
07.02.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
0,25 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
1 mln zł


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Typ projektu: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany)

 

Termin naboru: 30.11. - 07.02.2019 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Przedmiot dofinansowania: wsparcie będzie obejmować będzie projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. Ze wsparcia wyłączone będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój istniejącej technologii.

Wspierane będą projekty, w których wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszone będzie na terenie województwa mazowieckiego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 0,25 mln zł.

 Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 1 mln zł.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych;
 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

 

Alokacja konkursu: 5,56 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty personelu: wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;
 • koszty podwykonawstwa, przy czym wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę (60% w przypadku małych przedsiębiorstw);
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania ze środków trwałych;
 • koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
 • koszty wartości niematerialnych i prawnych;
 • Zakup materiałów, koszty utrzymania linii technologicznych;
 • Zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • koszty pośrednie rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, które nie mogą przekroczyć 10 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.

Kryteria wyboru projektów:

 

 • Współpraca ze sferą B+R – konsorcjum lub współpraca z jednostkami naukowymi przy realizacji projektu - max 4 pkt
 • Udział Wnioskodawcy w regionalnym klastrze kluczowym – 3 pkt
 • Zwiększenie udziału środków własnych – max 10 pkt
 • Opis ryzyka na etapie przeprowadzenia badań oraz na etapie wprowadzenia na rynek rozwiązań – 2 pkt
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika – 5 pkt
 • Staże lub praktyki absolwenckie – utworzenie stażów i praktyk, umożliwienie realizacji prac stanowiących podstawę dla przygotowania rozprawy doktorskiej – max 6 pkt
 • Niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych – 2 pkt
 • Samodzielność w realizacji projektu – warunkowana udziałem wartości zleconych badań podwykonawcom max 6 pkt.
 • Zdolność do wdrożenia wyników projektu do własnej działalności gospodarczej – max 6 pkt
 • Nowe nisze rynkowe – projekt może przyczyniać się do powstania niszy rynkowej – 10 pkt
 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu – max 10 pkt
 • Nowość rezultatów prac B+R – max 12 pkt
 • Siedziba wnioskodawcy na terenie woj. mazowieckiego – 15 pkt
 • Jednostki naukowe z województwa mazowieckiego – 5 pkt
 • Wielkość przedsiębiorstwa – dodatkowe punkty dla MSP – max 2 pkt
 • Wzrost zatrudnienia pracowników zajmujących się B+R w przedsiębiorstwie – 2 etaty – 10 pkt

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane