3.3 RPO WM "Innowacje w MŚP"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
29.11.2019

Koniec naboru:
31.01.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
0,4 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
4 mln zł


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Typ projektu: Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MŚP poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia

Termin naboru: 29 listopada 2019 - 31 stycznia 2020

 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

 Przedmiot dofinansowania:

 • Rozbudowa przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych, co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R,
 • Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

 

Pomoc będzie przyznawana na inwestycję początkową która oznacza:

 • Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub
 • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

 

WYKLUCZENIA: Z konkursu wykluczone zostały projekty, których realizacja uzależniona jest od otrzymania pozwolenia na budowę jak również projekty realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu: 0,4 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 4 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • do 55% kosztów kwalifikowalnych dla regionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego oraz warszawskiego wschodniego,
 • do 40% kosztów kwalifikowalnych dla regionu warszawskiego zachodniego,
 • do 30% kosztów kwalifikowalnych dla miasta stołecznego Warszawa,
 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w ramach kosztów opartych o pomoc de minimis.

 Alokacja konkursu: 10 mln euro

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wstępne – koszty przygotowawcze nie mogą przekroczyć kwoty 5.000 zł
 • materiały i roboty budowlane niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych), w szczególności: zakup materiałów, prace adaptacyjne, prace wykończeniowe pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach projektu aparatury i sprzętu służącego do wdrożenia wyników prac B+R;
 • środki trwałe, w szczególności: zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;
 • wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych), w szczególności: zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych (max 30% kosztów kwalifikowalnych Projektu);
 • wsparcie merytoryczne świadczone przez wykonawcę prac B+R na etapie wdrożenia (max 5% kosztów kwalifikowalnych Projektu);
 • koszty ogólne, w tym wydatki na promocję projektu (do 10.000 zł) oraz koszt racjonalnych usprawnień (wg. Zasad uniwersalnego projektowania).

 

Koszty niekwalifikowalne:

 • koszty bieżące, w tym koszty dostawy, montażu, uruchomienia, ubezpieczenia, transportu środków trwałych zakupionych w ramach projektu;
 • koszty pośrednie;
 • koszty zarządzana;
 • koszty przeprowadzenie prac B+R lub nabycia wyników prac B+R;
 • zakup nieruchomości;
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionych maszyn;
 • środki transportu;
 • koszty wynagrodzenia;
 • wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury (bieżąca naprawa, konserwacja);
 • dokumentacja techniczna projektu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Tomasz Berchiet
Warszawa
Kuba Woźniak
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane