1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
30.09.2018

Koniec naboru:
05.12.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
200 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
10 mln zł


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego,

Termin naboru: 30 września - 5 grudnia 2018 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Przedmiot dofinansowania:

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług a także stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo - rozwojowych (agenda badawcza). Agenda badawcza musi obejmować wykorzystanie infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu. Prace badawczo-rozwojowe zaplanowane w ramach agendy badawczej muszą dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Agenda badawcza może obejmować okres realizacji projektu oraz obowiązkowo powinna obejmować okres jego trwałości. Plan prac badawczo-rozwojowych musi być spójny z opisem projektu i stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Poziom dofinansowania:

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z zapisami rozporządzenia:

 • region ciechanowsko-płocki - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP - Mikro i małe 55%, średnie 45%;
 • region ostrołęcko-siedlecki - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP - Mikro i małe 55%, średnie 45%;
 • region radomski i warszawski wschodni - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP - Mikro i małe 55%, średnie 45%;
 • region warszawski zachodni - maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP - Mikro i małe 40%, średnie 30%;
 • miasto stołeczne Warszawa- maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP - Mikro i małe 30%, średnie 20%;
 • pomoc de minimis maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 Alokacja konkursu: 6 000 000,00 euro (25 663 800,00 PLN)

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych na etapie prac badawczo-rozwojowych:

 

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym: nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych oraz nabycie, wytworzenie lub modernizacja środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – minimalnie 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych: koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.;
 • materiały budowlane i roboty budowlane polegające na budowie lub dostosowaniu budynków do wykorzystania w celach badawczo-rozwojowych;
 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w tym opracowania agendy badawczej;
 • koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej;
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości);
 • koszty związane z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wyłącznie jako element projektu, gdy służą one dostosowaniu do wymogów zakupionego w ramach projektu sprzętu/środków trwałych.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane