1.2.1 RPO WŁ "Infrastruktura B+R przedsiębiorstw"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
31.07.2018

Koniec naboru:
03.11.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 25 mln zł


Zasięg konkursu:
Łódzkie

Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Regionalny Program Operacyjny

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Termin naboru:

II runda: 31 lipca – 30 sierpnia 2018 r.

III runda: 31 sierpnia – 1 października 2018 r.

IV runda: 2 października 2018 r. – 3 listopada 2018 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

Wsparcie w ramach poddziałania skoncentrowane jest na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć, które ze względu na unikalny charakter, wysoki poziom ryzyka lub niską rentowność mogą zostać zrealizowane w założonym zakresie i terminie wyłącznie przez duże przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich a partnerami mogą być tylko przedsiębiorstwa.

Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. Ponadto Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Przedmiot dofinansowania:

projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, których produkty będą służyły do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym zmierzające do przekształcenia jednostki w centrum badawczo-rozwojowe.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania:

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych a poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

- o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

- o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

 Maksymalny wartość wydatków kwalifikowalnych - 25 000 000,00 PLN.

 Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania.

 Alokacja konkursu:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 42 161 000,00 PLN (po ok. 10 000 000,00 PLN na każdą z rund).

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych:

Wydatki na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, w tym koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:

  • zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych;
  • zakup materiałów i robót budowlanych;

Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Dariusz Gawroński
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane