1.6.2 RPO WK-P "Dotacje dla innowacyjnych MŚP"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
26.11.2018

Koniec naboru:
14.01.2019


Maksymalna kwota dofinansowania:
500 tys. zł


Zasięg konkursu:
Kujawsko-pomorskie

Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot dofinansowania:

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

W ramach Schematu 1:

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprze wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

 W ramach Schematu 2:

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych znacząco ulepszonych) rozwiązań usługowych.
 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu świadczenia usług.

 

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 500 tys. zł.

 

Poziom dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowalnych - w ramach pomocy de minimis

55 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;

45 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw;

 

Maksymalny poziom dofinansowania w ramach pomocy dla MŚP na innowacje procesowe i organizacyjne: do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2019 r.

 

Alokacja konkursu:

Wielkość środków przeznaczonych na Schemat 1 wynosi ok. 52,93 mln PLN.

Wielkość środków przeznaczonych na Schemat 2 wynosi ok 17,64 mln PLN.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • zakup nieruchomości (max 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu);
 • materiały i roboty budowlane, w szczególności: zakup materiałów, prace adaptacyjne, prace wykończeniowe;
 • środki trwałe, w szczególności zakup maszyn, sprzętu i urządzeń;
 • koszty pośrednie – stawka ryczałtowa w wysokości 4% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych Projektu.

 

 Podstawowe wymogi konkursu:

 • miejsce realizacji projektu na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego,
 • utworzenie minimum 1 trwałego miejsca pracy,
 • projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej w skali innowacyjności co najmniej na poziomie regionu, znanej na poziomie regionu nie dłużej niż 3 lata,
 • w celu potwierdzenie rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie wnioskodawca przedkłada opinię o innowacyjności, pozyskane patenty, wzory użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego,
 • wnioskodawca na moment składania wniosku nie musi dysponować ostateczną decyzją budowlaną.

 

Kryteria punktowane – etap preselekcji:

 • poziom innowacyjności projektu (w skali kraju/świata) – 5/10 pkt – kryterium rozstrzygające
 • wzrost zatrudnienia (2-3 etaty) – 1/2 pkt
 • wartość przychodów ze sprzedaży (porównanie przychodów w okresie trwałości z kwotą przyznanego dofinansowania) – max 10 pkt
 • powiązania innowacyjne – w ciągu 3 ostatnich lat Wnioskodawca nawiązał lub utrzymał współpracę z jednostką naukową lub prowadził we własnym zakresie prace B+R – max 5 pkt

Kryteria punktowane – etap wniosku o dofinansowanie:

 • projekt wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji (Zdrowa i bezpieczna żywność, Zdrowie i turystyka zdrowotna, Zaawansowane materiały i narzędzia, Transport i mobilność, Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne) – 3 pkt
 • promowanie ekoinnowacji – max 4 pkt
 • poziom innowacyjności projektu – max 10 pkt
 • lokalizacja projektu na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia – max 3 pkt
 • powiązania innowacyjne – 5 pkt
 • wzrost zatrudnienia netto – max 2 pkt
 • zatrudnienie osoby z grup defaworyzowanych – max 2 pkt
 • zatrudnienie osoby o odpowiednich kwalifikacjach – max 3 pkt
 • wartość przychodów ze sprzedaży – max 10 pkt

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

 

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane