2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców"

Inny typ projektu

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
31.05.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 60 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
1,125 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR 2014-2020

 

Termin naboru: od 4 marca 2019 do 31.05.2019 r. (konkurs dzielony na rundy)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Przedmiot dofinansowania:

  • uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożone zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  • uzyskanie niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  • realizacja działań inwestycyjnych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 tys. zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1,5 mln zł, w tym maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 tys. zł oraz maksymalnie do 1 mln zł na inwestycje.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

W zakresie usług proinnowacyjnych – 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (pomoc de minimis).

W zakresie działań inwestycyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnej (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

 

Alokacja konkursu: 80 mln PLN (50 mln PLN + 30 mln PLN w ramach projektów dot. dostępności)

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Wymagania do zakresu projektu: przedmiot projektu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Koszty kwalifikowalne w zakresie usług doradczych związanych z opracowanie lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego:

  • usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  • przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (warunek kwalifikowalności: koszt poniesiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 9 lutego 2018 r.).
  • stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
  • opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Koszty kwalifikowalne w zakresie działań inwestycyjnych:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Tomasz Berchiet
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane