2.3.1 PO IR "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP"

Inny typ projektu

Start naboru:
01.06.2018

Koniec naboru:
25.10.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 50 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: dot. usług proinnowacyjnych - 500 tys. zł, dot. kosztów inwestycyjnych - 1 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP POIR 2014-2020

 

Termin naboru: do 25.10.2018 r. (konkurs dzielony na rundy)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

Dofinansowanie projektów realizowanych wyłącznie poza województwem mazowieckim.

 

Przedmiot dofinansowania: zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu.

Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 50 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych w projekcie: 500 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych w projekcie: 1 mln zł.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. EUR w dowolnym trzyletnim okresie,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców,
 • dla inwestycyjnej części projektu zgodnie z mapą pomocy regionalnej do 70% kosztów kwalifikowalnych włącznie.

 

Alokacja konkursu na projekty zlokalizowane w województwie inne niż mazowieckie: 70 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Koszty kwalifikowalne w zakresie usług doradczych:

 • analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,
 • uszczegółowienia i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,
 • przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,
 • identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii,
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,
 • pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii,
 • doradztwo w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii,
 • analiza ryzyka wdrożenia innowacji,
 • doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji,
 • doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,
 • monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji,
 • analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,
 • doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej,
 • opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji,
 • doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji,
 • pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

Koszty kwalifikowalne w zakresie usług wsparcia innowacji:

 • udostępnienie przestrzeni biurowej,
 • udostępnienie banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku,
 • udostępnienie laboratoriów,
 • znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości,

w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Koszty kwalifikowalne w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Terminy kolejnych rund naboru:

 • od 01.06.2018 do 31.07.2018 r.
 • od 01.08.2018 do 30.09.2018 r.
 • od 01.10.2018 do 25.10.2018 r.

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Sebastian Gołębiewski
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane