1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka” - duże przedsiębiorstwa

B+R Prace badawczo-rozwojowe – duże przedsiębiorstwa

Start naboru:
01.09.2018

Koniec naboru:
01.12.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
20 mln EUR


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR 2014-2020 „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw

 

Informacja nt. naboru w roku 2019 - szybka ścieżka 2019

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa inne niż MŚP albo konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

Dofinansowane obejmuje wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim (regiony słabiej rozwinięte).

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu:

 • 5 mln zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
 • 10 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

 Poziom dofinansowania dla dużego przedsiębiorcy:

 • do 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • do 40% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych - do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 Poziom dofinansowania dla MŚP wchodzących w skład konsorcjum:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych - do 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac (pomoc de minimis)
 • w przypadku realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 Alokacja konkursu: 700 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

DANE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi
  • 5 mln zł w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
  • 10 mln zł w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw
 • Maksymalna wartość dofinansowania:
  • 20 mln EUR jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
  • 15 mln EUR jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe,
  • 000 EUR na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis,
  • 2 mln EUR na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.
 • Poziomy dofinansowania dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70-80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

45-60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • dla średniego przedsiębiorcy:

60-75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

35-50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50-65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

25-40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • Poziom dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • Poziom dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w postaci usług doradczych – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac badawczo-rozwojowych:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim zostali zatrudnienie w projekcie,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji sprzętu, kosztu wynajmu),
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu w przypadku budynków oraz koszty przekazania na zasadach rynkowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe w przypadku gruntów),
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
 • inne koszty operacyjne, w tym koszt: materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji produktów,
 • koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac badawczo-rozwojowych, do kosztów tych zaliczymy m.in.:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych oraz przez personel administracyjny i zarządczy,
  • koszty administracyjne,
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja),
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac przedwdrożeniowych:

 • koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych,
 • koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonywania prac przedwdrożeniowych w projekcie (łączna kwota nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis)
 • koszty narzędzi i sprzętu, koszty budynków i gruntów, koszty materiałów, utrzymania linii technologicznych, rozliczane na tych samych zasadach jak w przypadku kosztów związanych z etapem badawczo-rozwojowym,
 • pozostałe koszty bezpośrednie w postaci: usług rzecznika patentowego, koszty opłat urzędowych, koszty audytu zewnętrznego.
 • Koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.

Termin naboru: 01.04.2019 – 01.07.2019 r.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane