1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
31.10.2019

Koniec naboru:
15.01.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
500 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
4 mln zł


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

Termin naboru: 31.10.2019 - 15.01.2020

 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne, których liderem jest przedsiębiorstwo

Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z jednostkami naukowymi oraz podmiotami wskazanymi w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Partnerzy projektu, w tym również jednostki naukowe nie mogą realizować swojej części projektu bez pomocy publicznej (brak możliwości 100% dofinansowania dla jednostki naukowej)

 

Kryteria konkursu przewidują dodatkowe punkty dla projektów dotyczących branży chemicznej.

Przedmiot dofinansowania: wsparcie będzie obejmować fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych oraz prace przedwdrożeniowe. Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Projekty muszą być zgodne z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji.

 

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu: 500 tys. zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 4 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych;
 • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.
 • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac przedwdrożeniowych

 

 

Alokacja konkursu: na dzień ogłoszenia konkursu 1 mln EUR (prawdopodobne docelowe zwiększenie alokacji)

 

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty personelu: wynagrodzenia badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych technicznych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;
 • koszty podwykonawstwa, przy czym wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

             - 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez mikro i małego przedsiębiorcę,

             - 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez średniego i dużego przedsiębiorcę.

 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania ze środków trwałych;
 • koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej;
 • koszty zakupu lub użytkowania wartości niematerialnych i prawnych;
 • inne koszty operacyjne takie jak: materiały, surowce, półprodukty zakupione w celu użycia na potrzeby realizacji prac badawczych, koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. oraz zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • koszty prac przedwdrożeniowych w wysokości do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, koszty uzyskania ochrony praw własności przemysłowej, usługi rzecznika patentowego, testy certyfikacja i badania rynku.
 • Koszty działań informacyjno-promocyjnych z maksymalnym dofinansowaniem na poziomie 5.000 zł.
 • koszty pośrednie rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, które nie mogą przekroczyć 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.

Koszty prac przedwdrożeniowych, koszty działań informacyjno-promocyjnych oraz koszty pośrednie finansowane są w ramach pomocy de minimis w wysokości maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane