2.3.2. PO IR "Bony na innowacje dla MŚP"

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

Start naboru:
20.03.2019

Koniec naboru:
28.11.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 60 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania:
340 tys. zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020

Termin naboru: od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP.

 

Przedmiot dofinansowania: zakup od wykonawcy1 usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

UWAGA: Proces wyboru wykonawcy usługi musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 60 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 400 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w oparciu o pomoc de minimis, do 340 tys. zł

 

Alokacja konkursu:

 • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim: 6,8 mln zł
 • projekty zlokalizowane w województwie inne niż mazowieckie: 63,2 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

Wymagania do zakresu projektu:

 • przedmiot projektu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację,
 • rezultatem projektu jest innowacja produktowa oraz charakteryzuje konkurencyjnością względem innych, podobnych produktów na rynku, lub
 • rezultatem projektu jest innowacja procesowa, która ma pozytywny wpływ na cykl produkcyjny, proces technologiczny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług lub produkowanych wyrobów.

1 Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium RP;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;

lub

 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; lub
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

 

 

Po zrealizowaniu projektu w ramach etapu usługowego istnieje możliwość sfinansowania wdrożenia rezultatów projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Etap II inwestycyjny. W ramach poddziałania możliwe jest sfinansowanie inwestycji na poziomie do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych do 560 tys. zł, przeznaczając środki na zakup maszyn i urządzeń, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Etap II inwestycyjny (Bon na innowacje - etap inwestycyjny)

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

 

 

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane